zoeken

Leraar Nederlands voor anderstaligen (NT2)

Voor almaar meer leerlingen in het middelbaar onderwijs is het Nederlands niet meer hun moedertaal. Door de ingevoerde inburgeringsplicht volgen ook steeds meer anderstalige volwassenen Nederlands als tweede taal in een CVO (Centrum voor Volwassenenonderwijs) of een CBE (Centrum voor Basiseducatie). In die centra vinden dan ook heel wat leraren Nederlands hun werkplaats.
Het lespakket NT2 beslaat gedurende de eerste twee bachelorjaren 2,5 uren per lesweek. In het derde jaar kun je kiezen tussen de algemene opleiding Nederlands en de combinatie NT2 en Nederlands.
In het tweede jaar worden verschillende specifieke domeinen van de didactiek Nederlands voor anderstaligen uitgediept, zoals klankverwerving en –remediëring, verstavaardigheidstraining, het ontwikkelen van de receptieve en productieve skills, de inzet van al dan niet authentiek taalmateriaal, het relatieve belang van grammatica, de opbouw van semantische netwerken, de taakgerichte geďntegreerde aanpak en toetsing.
In het optionele aanbod NT2 van het derde bachelorjaar wordt kennis gemaakt met beleidsbepalingen van overheidswege rond inburgering, met de vigerende visies op en trajecten van NT2 de bijbehorende leerplannen en ontwikkelingsdoelen én met alle actoren in het NT2-veld.
Van de studenten wordt verwacht dat ze een NT2-portfolio samenstellen en een stage lopen in één NT2-domein naar keuze.

Groep T Lerarenopleiding, KHLeuven en KHLim zijn nu UC Leuven-Limburg
KLARE TAAL

Taalworkshops academisch Nederlands voor nieuwe studenten.
Meer info en inschrijven

Logo Unesco